ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

07 พ.ย. 61

เรื่อง  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  จึงขอประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนให้ทราบ(ตามไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :