การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงขอประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนให้ทราบ(ตามไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :