ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

03 มี.ค. 64

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน


   1. โครงสร้างองค์กร
   2. ข้อมูลผู้บริหาร
   3. อำนาจหน้าที่
   4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   5. ข้อมูลการติดต่อ
   6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   7. ข่าวประชาสัมพันธ์
   8. Q&A
   9. Social Network

การบริหารงาน


    10. แผนดำเนินงานประจำปี
    11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติการ
    14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    17. E-Service

การบริหารงบประมาณ


    18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
    20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส


  29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


  34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  38.การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
  39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน