ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

06 พ.ย. 61

เรื่อง  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอ่างรวดเร็ว  และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  จึงขอประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนให้ทราบ (ตามไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :