แหล่งน้ำเผื่อการเกษตร/บริโภค

ลักษณะของแหล่งน้ำ 

          แหล่งน้ำที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นน้ำจืดที่ได้จากแหล่งน้ำผิวดินและอยู่นอกเขต          ซึ่งสามารถใช้อุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรม  ได้แก่

แหล่งน้ำที่อยู่นอกเขตเทศบาล  ได้แก่

         – เขื่อนลำตะคอง  ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว  สำหรับให้บริการประปาแก่ประชาชนในเขตและนอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  อยู่ริมถนนมิตรภาพบริเวณตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507 เสร็จในปี พ.ศ. 2515       ในเงินงบประมาณ  249  ล้านบาท  จุน้ำได้  310  ลูกบาศก์เมตร  สามารถส่งไปยังพื้นที่นาได้  238,000  ไร่  เป็นสถานที่ร่มรื่นขนานด้วยทางรถไฟและทางรถยนต์  มีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะไปเที่ยวชมอย่างยิ่ง

         – อ่างเก็บน้ำซับประดู่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  เหมาะสำหรับการพักผ่อนและการเล่นกีฬาทางน้ำ  เช่น  วินเซิร์บ  ตกปลา  นอกจากนี้ยังมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนได้

แหล่งน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล  ได้แก่

–   ลำตะคอง  ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลผ่าน

–   ลำคลอง  (คลองสามหงษ์ , คลองหลอด)  จำนวน    2    แห่ง

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

เทศบาลเมืองสีคิ้วมีชุมชนทั้งสิ้น  19  ชุมชน  และมีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชนดังนี้

หมู่ที่ ตำบล ชุมชน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
1 สีคิ้ว ชุมชนร่วมใจพัฒนา 585 662 1,247 532
2 สีคิ้ว ชุมชนบ้านใต้ 444 524 968 638
4 สีคิ้ว ชุมชนบ้านเหนือ 480 522 1,002 381
4 สีคิ้ว ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา 384 418 802 325
5 สีคิ้ว ชุมชนนพเก้า 465 531 996 465
6 สีคิ้ว ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ 429 458 887 279
6 สีคิ้ว ชุมชนตลาดเทศบาล 2 367 378 717 409
7 สีคิ้ว ชุมชนสุชัยพัฒนา 679 781 1,460 681
8 สีคิ้ว ชุมชนสะพานดำร่วมใจ 419 437 856 233
9 สีคิ้ว ชุมชนบ้านกลาง 396 474 870 565
14 สีคิ้ว ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว 422 443 865 403
15 สีคิ้ว ชุมชนตลาดเหนือ 256 268 524 263
16 สีคิ้ว ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 188 225 413 181

 

1 มิตรภาพ ชุมชนมิตรภาพ 454 527 981 538
2 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ 396 469 865 287
2 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโนนกุ่มใต้ 831 868 1,699 864
3 มิตรภาพ ชุมชนบ้านมูลตุ่น 809 850 1,659 598
9 มิตรภาพ ชุมชนบ้านศาลสถิตย์ 394 483 877 599
11 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโรงงาน 124 134 258 414
รวมทั้งสิ้น (คน) 8,523 9,452 17,975 8,655

(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  2559)

 

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ  350  หลังคาเรือน  คิดเป็นประชากรจำนวน  748  คน  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตำบล หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตร ประชากรเกษตร พื้นที่การเกษตร  (ไร่) หมายเหตุ
ข้าว ไร่ (มัน) ข้าวโพด
สีคิ้ว 1 11 18 0 65 35
2 11 25 252 0 0
4 37 75 290 0 0
5 7 16 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 8 14 0 0 0
8 22 46 300 100 100
9 11 28 0 0 0
14 7 11 230 0 0
15 2 3 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
16 2 2 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
มิตรภาพ 1 13 27 26 0 0
2 150 335 653 0 0
3 45 98 320 30 0
9 8 20 0 100 0
11 16 30 110 0 0

 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว  ข้อมูลเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559)