การจัดทำแผนจัดหาพสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 64 (ไตรมาส ที่ 4/2564 ช่วงเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564)

19 ต.ค. 64

การจัดทำแผนจัดหาพสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 64 (ไตรมาส ที่ 4/2564)
ช่วงเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564