การจัดทำแผนจัดหาพสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565

19 ต.ค. 64

การจัดทำแผนจัดหาพสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2565