แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2566 (กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2565 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)

08 ธ.ค. 65

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2566 (กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2565 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)