การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (30  มิถุนายน  2566) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566

11 ก.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2566  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566