ประกาศงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.65)

12 ม.ค. 66

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566