หัวหน้าส่วนราชการ

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

089-8000020

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

รองปลัดเทศบาล

081-2648325

นางสาวอังคาร จิตต์มานะ

นางสาวอังคาร จิตต์มานะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 086-8757889

นางณัฐฌมณฑน์ ศุภนิตินันทน์

นางณัฐฌมณฑน์ ศุภนิตินันทน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 083-6142244

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 089-8447338

นางศศิมา เอ่าเจริญ

นางศศิมา เอ่าเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 090-2936453

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ​

โทร. 081-9554158

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 080-5929199