หัวหน้าส่วนราชการ

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

089-8000020

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

081-1853366

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-8783974

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

080-5929199

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

089-8447338

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ​

081-9554158

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

081-0643119