หัวหน้าส่วนราชการ

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

089-8000020

นางสาวอังคาร จิตต์มานะ

นางสาวอังคาร จิตต์มานะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

086-8757889

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-8783974

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

089-8447338

นางศศิมา เอ่าเจริญ

นางศศิมา เอ่าเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

090-2936453

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ​

081-9554158

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

080-5929199