หัวหน้าส่วนราชการ

นายวรพล ฝ่ายอุปปละ

นายวรพล ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

นางสิริกาญจน์ วงศ์โสภา

นางสิริกาญจน์ วงศ์โสภา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล