หมวดหมู่แผนพัฒนา: ประกาศรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน