หมวดหมู่ ITA: 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี