หมวดหมู่ ITA: 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ