สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-05-24
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562    กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2019-05-24
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-05-24
แจ้งการโอนเงินวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปา  กลุ่มงานการเงินฯ 2019-05-24
แจ้งการโอนเงินวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 1.เงินก่อสร้างถนนคสล. 2.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ 2019-05-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๙๓๐๔) บ้านมะค่า - บ้านโตนด อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อบจ.นครราชสีมา 2019-05-24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า รร.มัธยมหนองบุญมากพิทยาคม - บ้านนายมงคล เหล็กทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็    อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก 2019-05-24
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 (สายหมู่บ้าน –ถนน 226)   อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง 2019-05-24
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็ก – ถังไฟเบอร์กลาสพร้อมเดินระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง 2019-05-24
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองม่วง (สายบ้านนางชะอ้อน หมู่ที่ 12)  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง 2019-05-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -