สำนักปลัด

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

089-8000020

นางสาวอังคาร จิตต์มานะ

นางสาวอังคาร จิตต์มานะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

086-8757889

นางสาวสุเนตร ติจันทึก

นางสาวสุเนตร ติจันทึก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอมร บัวนุภาพ

นายอมร บัวนุภาพ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรัชยา ศุภนิตินันท์

นางสาวจิรัชยา ศุภนิตินันท์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวกรรณิกา พลพัฒนา

นางสาวกรรณิกา พลพัฒนา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางปวีณา แท่นประยุทธ

นางปวีณา แท่นประยุทธ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิราพร นามพรหม

นางสาวจิราพร นามพรหม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนันทนา ภาคสันเทียะ

นางสาวนันทนา ภาคสันเทียะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ่าเอกเกรียงศักดิ์ ฝาดสูงเนิน

จ่าเอกเกรียงศักดิ์ ฝาดสูงเนิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายปิยะพงศ์ ปลัดกอง

นายปิยะพงศ์ ปลัดกอง

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน