สำนักปลัด

นายวรพล ฝ่ายอุปปละ

นายวรพล ฝ่ายอุปปละ

ปลัดเทศบาล

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวอังคาร จิตติ์มานะ

นางสาวอังคาร จิตติ์มานะ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง