สำนักปลัด

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

089-8000020

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

081-0643119

นางรสสุคนธ์ ศุภนคร

นางรสสุคนธ์ ศุภนคร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวสุเนตร ติจันทึก

นางสาวสุเนตร ติจันทึก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอมร บัวนุภาพ

นายอมร บัวนุภาพ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวจิรัชยา ศุภนิตินันท์

นางสาวจิรัชยา ศุภนิตินันท์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวกรรณิกา พลพัฒนา

นางสาวกรรณิกา พลพัฒนา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางปวีณา แท่นประยุทธ

นางปวีณา แท่นประยุทธ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิราพร นามพรหม

นางสาวจิราพร นามพรหม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนันทนา ภาคสันเทียะ

นางสาวนันทนา ภาคสันเทียะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ