สายตรงปลัด

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ชื่อ :  นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เบอรโทรศัพท์ : 044-986043 ต่อ 17
Facebook :  เทศบาลเมืองสีคิ้ว ทม.สีคิ้ว