สายตรงนายก

นายปรีชา จันทรรวงทอง ชื่อ :  นายปรีชา จันทรรวงทอง
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
เบอรโทรศัพท์ : 081-8774296
Facebook :   เทศบาลเมืองสีคิ้ว ทม.สีคิ้ว