สมาชิกสภา

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์

ประธานสภาเทศบาล

นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย

นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย

รองประธานสภาเทศบาล

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย

นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชวณฐ คณาติยานนท์

นายชวณฐ คณาติยานนท์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุภาภรณ์ ณ อุบล

นางสุภาภรณ์ ณ อุบล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

น.ส.ไอรินทร์ โชคหิรัณย์ไชย

น.ส.ไอรินทร์ โชคหิรัณย์ไชย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมบัติ วิริยะจรรยา

นายสมบัติ วิริยะจรรยา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบารมี ชูศิริ

นายบารมี ชูศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายภาสพร ทับทัน

นายภาสพร ทับทัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอินทร์ เหมจันทึก

นายอินทร์ เหมจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวรพจน์ ศรีจันทึก

นายวรพจน์ ศรีจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอุดม ภูจันทึก

นายอุดม ภูจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายบุญชู ชมพูแก้ว

นายบุญชู ชมพูแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายมิตรภาพ เจียมจันทร์

นายมิตรภาพ เจียมจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายอดิศร โมหะหมัด

นายอดิศร โมหะหมัด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3