สมาชิกสภา

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี

ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

นายอดิศร โมหะหมัด

นายอดิศร โมหะหมัด

รองประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

นายปัญญา กีรติดิษกุล

นายปัญญา กีรติดิษกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางชัชชนันท์ อุดม

นางชัชชนันท์ อุดม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์

นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายไพศาล พิพัฒน์พฤกษา

นายไพศาล พิพัฒน์พฤกษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเดชาธร อนัญญาวนิช

นายเดชาธร อนัญญาวนิช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายจารุวัฒน์ เอนกธนะสุวรรณ

นายจารุวัฒน์ เอนกธนะสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมบัติ วิริยะจรรยา

นายสมบัติ วิริยะจรรยา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวรพจน์ ศรีจันทึก

นายวรพจน์ ศรีจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบารมี ชูศิริ

นายบารมี ชูศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายภาสพร ทับทัน

นายภาสพร ทับทัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชินบัญ อิสริยะทิพย์

นายชินบัญ อิสริยะทิพย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญชู ชมภูแก้ว

นายบุญชู ชมภูแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายวันชัย สิริเมธาวี

นายวันชัย สิริเมธาวี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางอุไร ทัดจันทึก

นางอุไร ทัดจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางสาวปิยะดา ดนตรีหรรษา

นางสาวปิยะดา ดนตรีหรรษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายอธิปัญญาทร บุญกำเนิด

นายอธิปัญญาทร บุญกำเนิด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3