สภาพทางเศรษฐกิจ

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1  การเกษตร

        การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  โดยมีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ  350  หลังคาเรือน  และมีเกษตรกร  จำนวน  748  คน  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด  คือ  ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ  และชุมชนบ้านโนนกุ่มใต้  มีพื้นที่ปลูกข้าว  653  ไร่  รองลงมา  คือ  ชุมชนสะพานดำร่วมใจ  มีพื้นที่ปลูกข้าว  300  ไร่  ปลูกมันสำปะหลัง  100  ไร่  และปลูกข้าวโพด  100  ไร่

ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ตำบล หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตร ประชากรเกษตร พื้นที่การเกษตร  (ไร่) หมายเหตุ
ข้าว ไร่ (มัน) ข้าวโพด
สีคิ้ว 1 11 18 0 65 35
2 11 25 252 0 0
4 37 75 290 0 0
5 7 16 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 8 14 0 0 0
8 22 46 300 100 100
9 11 28 0 0 0
14 7 11 230 0 0
15 2 3 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
16 2 2 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
มิตรภาพ 1 13 27 26 0 0
2 150 335 653 0 0
3 45 98 320 30 0
9 8 20 0 100 0
11 16 30 110 0 0

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว  ข้อมูลเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559)

6.2  การปศุสัตว์ 

การทำปศุสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบนอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว สัตว์ที่นิยมเลี้ยง   ได้แก่  โค  เป็ด  ไก่และสุกร

ตารางข้อมูลด้านการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทสัตว์เลี้ยง จำนวนครัวเรือน

ที่เลี้ยง (ครัวเรือน)

จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง(ตัว)
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
1

2

3

4

โค

เป็ด

ไก่

สุกร

16

13

162

2

68

122

1,480

32

 

(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว ข้อมูลเมื่อวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2556)

6.3  การบริการ

ตารางแสดงประเภทและจำนวนกิจการการบริการในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทกิจการ จำนวน(แห่ง)
1 ร้านบริการทำผม  เสริมสวย 52
2 สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว  (สระว่ายน้ำ,ซาวน่า,ฟิตเนส) 1
3 บังกะโล 3
4 โรงแรม (ขนาดไม่เกิน 30 ห้องพัก) 1
5 อพาร์ทเม้นท์ 4

 

6.4  การท่องเที่ยว

ในอำเภอสีคิ้วมีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ หลายแห่ง  แต่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้แก่

  1. วิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐาน ณ  วิหารทางด้านทิศเหนือของวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)
  2. รอยพระพุทธบาทหินทรายที่วัดเกาะ (ชุมชนบ้านใต้)
  3. โบสถ์ประตูเดียววัดบ้านโนนกุ่ม
  4. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมชาวชุมชนบ้านเหนือ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
  5. ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผ้าซิ่นยวนทอด้วยกี่กระตุกของชาวชุมชนบ้านโนนกุ่มซึ่งเป็นสินค้า OTOP ระดับสี่ดาว  นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ 1 แห่ง คือ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว

6.5  การอุตสาหกรรม

ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน  จำนวน  10  แห่ง

ตารางข้อมูลการประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน(แห่ง)
1 ผลิตอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 2
2 ผลิตน้ำแข็ง 3
3 ผลิตน้ำดื่ม 1
4 ผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ 1
5 ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 1
6 ผลิตเม็ดพลาสติก 1
7 ผลิตตุ๊กตา 1

(ที่มา : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2559)

6.6  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ส่วนใหญ่เป็นกิจการค้าซึ่งทำหน้าที่เป็นตลาดการซื้อขายที่ได้จดทะเบียนการค้าและทะเบียนพาณิชย์  ซึ่งรวมกันอยู่หนาแน่นเป็นชุมชนการค้าโดยเฉพาะในเขตเมือง  สินค้าที่มีจำหน่าย  ได้แก่  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์การก่อสร้าง  เฟอร์นิเจอร์  รถจักรยานยนต์  สินค้าการเกษตร  เมล็ดพันธุ์พืช  รวมตลอดถึงอาหาร  สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายให้คนในพื้นที่และนอกพื้นที่

ตารางแสดงประเภทและจำนวนกิจการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทกิจการ จำนวน(แห่ง)
1 สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม  
1.1     ตลาด 2
1.2     อาคารพาณิชย์เพื่อประกอบกิจการค้า 300
1.3     สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 3
2 สถานประกอบการงานด้านบริการ  
2.1     บังกะโล 3
2.2     โรงแรม (ขนาดไม่เกิน 30 ห้องพัก) 1
2.3     อพาร์ทเม้นท์ 4
     
3 ธนาคาร  
3.1     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1
3.2     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1
3.3     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1
3.4     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1
3.5     ธนาคารออมสิน 1
3.6     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1
3.7     ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด  (มหาชน) 1
4 สหกรณ์  
4.1     สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 1
5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
5.1    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธกส. สีคิ้ว 1
5.2    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว 1

ตารางแสดงประเภทและจำนวนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทกิจการ จำนวน(แห่ง)
1 กลุ่มทอผ้าซิ่นยวนชุมชนบ้านโนนกุ่ม  (สินค้า  OTOP  ระดับสี่ดาว) 1
2 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกวัดสิงหวนาราม 1
3 กลุ่มสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุ 1

6.7  แรงงาน

         ลักษณะของเทศบาลเมืองสีคิ้วเป็นชุมชนเมือง  ดังนั้น  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ในเขตเทศบาลจึงมีค่อนข้างน้อย  ประมาณร้อยละ  1.55  ของแรงงานทั้งหมดในพื้นที่  ส่วนการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่พบว่า  กว่าร้อยละ  50  ของแรงงานทั้งหมดในพื้นที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย  โดยอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพที่มีมากที่สุดในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  มีจำนวนทั้งสิ้น  5,490  คน หรือร้อยละ  40.08  รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย  จำนวน  1,363  คน  หรือร้อยละ  9.95  ส่วนแรงงานอื่นๆ     ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ  คือ  นักศึกษา  จำนวน  2,816  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.56  ส่วนแรงงานที่ไม่มีอาชีพหรือว่างงาน  มีทั้งสิ้น  1,128  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.24

ตารางประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ  ปี  2559

ลำดับ ประเภทอาชีพ ชาย % หญิง % รวม %
1 เกษตรกรรม – ทำนา 4 0.06 2 0.03 6 0.04
2 เกษตรกรรม – ทำไร่ 104 1.58 101 1.42 205 1.50
3 เกษตรกรรม – ทำสวน
4 เกษตรกรรม – ประมง
5 เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 1 0.02 1 0.01
6 รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 151 2.29 93 1.31 244 1.78
7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 56 0.85 82 1.15 138 1.01
8 พนักงานบริษัท 663 10.05 601 8.46 1,264 9.23
9 รับจ้างทั่วไป 2,701 40.96 2,789 39.27 5,490 40.08
10 ค้าขาย 463 7.02 900 12.67 1,363 9.95
11 ธุรกิจส่วนตัว 444 6.73 470 6.62 914 6.67
12 อาชีพอื่น 56 0.85 72 1.01 128 0.93
13 กำลังศึกษา 1,469 22.27 1,347 18.97 2,816 20.56
14 ไม่มีอาชีพ 483 7.32 645 9.08 1,128 8.24
รวม 6,595 100.00 7,102 100.00 13,697 100.00

(ที่มา  :   กองการศึกษา  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2559

  1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

เทศบาลเมืองสีคิ้วมีชุมชนทั้งสิ้น  19  ชุมชน  และมีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชนดังนี้

หมู่ที่ ตำบล ชุมชน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
1 สีคิ้ว ชุมชนร่วมใจพัฒนา 585 662 1,247 532
2 สีคิ้ว ชุมชนบ้านใต้ 444 524 968 638
4 สีคิ้ว ชุมชนบ้านเหนือ 480 522 1,002 381
4 สีคิ้ว ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา 384 418 802 325
5 สีคิ้ว ชุมชนนพเก้า 465 531 996 465
6 สีคิ้ว ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ 429 458 887 279
6 สีคิ้ว ชุมชนตลาดเทศบาล 2 367 378 717 409
7 สีคิ้ว ชุมชนสุชัยพัฒนา 679 781 1,460 681
8 สีคิ้ว ชุมชนสะพานดำร่วมใจ 419 437 856 233
9 สีคิ้ว ชุมชนบ้านกลาง 396 474 870 565
14 สีคิ้ว ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว 422 443 865 403
15 สีคิ้ว ชุมชนตลาดเหนือ 256 268 524 263
16 สีคิ้ว ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 188 225 413 181

 

1 มิตรภาพ ชุมชนมิตรภาพ 454 527 981 538
2 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ 396 469 865 287
2 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโนนกุ่มใต้ 831 868 1,699 864
3 มิตรภาพ ชุมชนบ้านมูลตุ่น 809 850 1,659 598
9 มิตรภาพ ชุมชนบ้านศาลสถิตย์ 394 483 877 599
11 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโรงงาน 124 134 258 414
รวมทั้งสิ้น (คน) 8,523 9,452 17,975 8,655

(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  2559)

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร

        ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ  350  หลังคาเรือน  คิดเป็นประชากรจำนวน  748  คน  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตำบล หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตร ประชากรเกษตร พื้นที่การเกษตร  (ไร่) หมายเหตุ
ข้าว ไร่ (มัน) ข้าวโพด
สีคิ้ว 1 11 18 0 65 35
2 11 25 252 0 0
4 37 75 290 0 0
5 7 16 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 8 14 0 0 0
8 22 46 300 100 100
9 11 28 0 0 0
14 7 11 230 0 0
15 2 3 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
16 2 2 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
มิตรภาพ 1 13 27 26 0 0
2 150 335 653 0 0
3 45 98 320 30 0
9 8 20 0 100 0
11 16 30 110 0 0

 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว  ข้อมูลเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559)

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1  การเกษตร

          การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  โดยมีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ  350  หลังคาเรือน  และมีเกษตรกร  จำนวน  748  คน  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด  คือ  ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ  และชุมชนบ้านโนนกุ่มใต้  มีพื้นที่ปลูกข้าว  653  ไร่  รองลงมา  คือ  ชุมชนสะพานดำร่วมใจ  มีพื้นที่ปลูกข้าว  300  ไร่  ปลูกมันสำปะหลัง  100  ไร่  และปลูกข้าวโพด  100  ไร่

ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ตำบล หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตร ประชากรเกษตร พื้นที่การเกษตร  (ไร่) หมายเหตุ
ข้าว ไร่ (มัน) ข้าวโพด
สีคิ้ว 1 11 18 0 65 35
2 11 25 252 0 0
4 37 75 290 0 0
5 7 16 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 8 14 0 0 0
8 22 46 300 100 100
9 11 28 0 0 0
14 7 11 230 0 0
15 2 3 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
16 2 2 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
มิตรภาพ 1 13 27 26 0 0
2 150 335 653 0 0
3 45 98 320 30 0
9 8 20 0 100 0
11 16 30 110 0 0

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว  ข้อมูลเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559)

6.2  การปศุสัตว์ 

         การทำปศุสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบนอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว สัตว์ที่นิยมเลี้ยง   ได้แก่  โค  เป็ด  ไก่และสุกร

ตารางข้อมูลด้านการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทสัตว์เลี้ยง จำนวนครัวเรือน
ที่เลี้ยง (ครัวเรือน)
จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง(ตัว)
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
1

2

3

4

โค

เป็ด

ไก่

สุกร

16

13

162

2

68

122

1,480

32

(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว ข้อมูลเมื่อวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2556)

6.3  การบริการ

ตารางแสดงประเภทและจำนวนกิจการการบริการในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทกิจการ จำนวน(แห่ง)
1 ร้านบริการทำผม  เสริมสวย 52
2 สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว  (สระว่ายน้ำ,ซาวน่า,ฟิตเนส) 1
3 บังกะโล 3
4 โรงแรม (ขนาดไม่เกิน 30 ห้องพัก) 1
5 อพาร์ทเม้นท์ 4

 

6.4  การท่องเที่ยว

         ในอำเภอสีคิ้วมีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ หลายแห่ง  แต่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้แก่

1. วิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐาน ณ  วิหารทางด้านทิศเหนือของวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)

2. รอยพระพุทธบาทหินทรายที่วัดเกาะ (ชุมชนบ้านใต้)

3. โบสถ์ประตูเดียววัดบ้านโนนกุ่ม

4. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมชาวชุมชนบ้านเหนือ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

5. ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผ้าซิ่นยวนทอด้วยกี่กระตุกของชาวชุมชนบ้านโนนกุ่มซึ่งเป็นสินค้า OTOP ระดับสี่ดาว  นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ 1 แห่ง คือ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว

6.5  การอุตสาหกรรม

         ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน  จำนวน  10  แห่ง

ตารางข้อมูลการประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน(แห่ง)
1 ผลิตอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 2
2 ผลิตน้ำแข็ง 3
3 ผลิตน้ำดื่ม 1
4 ผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ 1
5 ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 1
6 ผลิตเม็ดพลาสติก 1
7 ผลิตตุ๊กตา 1

(ที่มา : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2559)

6.6  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

        การพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ส่วนใหญ่เป็นกิจการค้าซึ่งทำหน้าที่เป็นตลาดการซื้อขายที่ได้จดทะเบียนการค้าและทะเบียนพาณิชย์  ซึ่งรวมกันอยู่หนาแน่นเป็นชุมชนการค้าโดยเฉพาะในเขตเมือง  สินค้าที่มีจำหน่าย  ได้แก่  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์การก่อสร้าง  เฟอร์นิเจอร์  รถจักรยานยนต์  สินค้าการเกษตร  เมล็ดพันธุ์พืช  รวมตลอดถึงอาหาร  สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค

       กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายให้คนในพื้นที่และนอกพื้นที่

ตารางแสดงประเภทและจำนวนกิจการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทกิจการ จำนวน(แห่ง)
1 สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม  
1.1     ตลาด 2
1.2     อาคารพาณิชย์เพื่อประกอบกิจการค้า 300
1.3     สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 3
2 สถานประกอบการงานด้านบริการ  
2.1     บังกะโล 3
2.2     โรงแรม (ขนาดไม่เกิน 30 ห้องพัก) 1
2.3     อพาร์ทเม้นท์ 4
     
3 ธนาคาร  
3.1     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1
3.2     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1
3.3     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1
3.4     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1
3.5     ธนาคารออมสิน 1
3.6     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1
3.7     ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด  (มหาชน) 1
4 สหกรณ์  
4.1     สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 1
5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
5.1    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธกส. สีคิ้ว 1
5.2    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว 1

ตารางแสดงประเภทและจำนวนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ลำดับที่ ประเภทกิจการ จำนวน

(แห่ง)

1 กลุ่มทอผ้าซิ่นยวนชุมชนบ้านโนนกุ่ม  (สินค้า  OTOP  ระดับสี่ดาว) 1
2 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกวัดสิงหวนาราม 1
3 กลุ่มสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุ 1

 

6.7  แรงงาน

        ลักษณะของเทศบาลเมืองสีคิ้วเป็นชุมชนเมือง  ดังนั้น  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม          ในเขตเทศบาลจึงมีค่อนข้างน้อย  ประมาณร้อยละ  1.55  ของแรงงานทั้งหมดในพื้นที่  ส่วนการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่พบว่า  กว่าร้อยละ  50  ของแรงงานทั้งหมดในพื้นที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย  โดยอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพที่มีมากที่สุดในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  มีจำนวนทั้งสิ้น  5,490  คน หรือร้อยละ  40.08  รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย  จำนวน  1,363  คน  หรือร้อยละ  9.95  ส่วนแรงงานอื่นๆ     ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ  คือ  นักศึกษา  จำนวน  2,816  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.56  ส่วนแรงงานที่ไม่มีอาชีพหรือว่างงาน  มีทั้งสิ้น  1,128  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.24

ตารางประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ  ปี  2559

ลำดับ ประเภทอาชีพ ชาย % หญิง % รวม %
1 เกษตรกรรม – ทำนา 4 0.06 2 0.03 6 0.04
2 เกษตรกรรม – ทำไร่ 104 1.58 101 1.42 205 1.50
3 เกษตรกรรม – ทำสวน
4 เกษตรกรรม – ประมง
5 เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 1 0.02 1 0.01
6 รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 151 2.29 93 1.31 244 1.78
7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 56 0.85 82 1.15 138 1.01
8 พนักงานบริษัท 663 10.05 601 8.46 1,264 9.23
9 รับจ้างทั่วไป 2,701 40.96 2,789 39.27 5,490 40.08
10 ค้าขาย 463 7.02 900 12.67 1,363 9.95
11 ธุรกิจส่วนตัว 444 6.73 470 6.62 914 6.67
12 อาชีพอื่น 56 0.85 72 1.01 128 0.93
13 กำลังศึกษา 1,469 22.27 1,347 18.97 2,816 20.56
14 ไม่มีอาชีพ 483 7.32 645 9.08 1,128 8.24
รวม 6,595 100.00 7,102 100.00 13,697 100.00

(ที่มา  :   กองการศึกษา  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2559

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

เทศบาลเมืองสีคิ้วมีชุมชนทั้งสิ้น  19  ชุมชน  และมีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชนดังนี้

หมู่ที่ ตำบล ชุมชน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
1 สีคิ้ว ชุมชนร่วมใจพัฒนา 585 662 1,247 532
2 สีคิ้ว ชุมชนบ้านใต้ 444 524 968 638
4 สีคิ้ว ชุมชนบ้านเหนือ 480 522 1,002 381
4 สีคิ้ว ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา 384 418 802 325
5 สีคิ้ว ชุมชนนพเก้า 465 531 996 465
6 สีคิ้ว ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ 429 458 887 279
6 สีคิ้ว ชุมชนตลาดเทศบาล 2 367 378 717 409
7 สีคิ้ว ชุมชนสุชัยพัฒนา 679 781 1,460 681
8 สีคิ้ว ชุมชนสะพานดำร่วมใจ 419 437 856 233
9 สีคิ้ว ชุมชนบ้านกลาง 396 474 870 565
14 สีคิ้ว ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว 422 443 865 403
15 สีคิ้ว ชุมชนตลาดเหนือ 256 268 524 263
16 สีคิ้ว ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 188 225 413 181

 

1 มิตรภาพ ชุมชนมิตรภาพ 454 527 981 538
2 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ 396 469 865 287
2 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโนนกุ่มใต้ 831 868 1,699 864
3 มิตรภาพ ชุมชนบ้านมูลตุ่น 809 850 1,659 598
9 มิตรภาพ ชุมชนบ้านศาลสถิตย์ 394 483 877 599
11 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโรงงาน 124 134 258 414
รวมทั้งสิ้น (คน) 8,523 9,452 17,975 8,655

(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  2559)

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร

       ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ  350  หลังคาเรือน  คิดเป็นประชากรจำนวน  748  คน  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตำบล หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตร ประชากรเกษตร พื้นที่การเกษตร  (ไร่) หมายเหตุ
ข้าว ไร่ (มัน) ข้าวโพด
สีคิ้ว 1 11 18 0 65 35
2 11 25 252 0 0
4 37 75 290 0 0
5 7 16 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 8 14 0 0

0

8 22 46 300 100 100
9 11 28 0 0 0
14 7 11 230 0 0
15 2 3 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
16 2 2 0 0 0 ไม่มีพื้นที่การเกษตร
มิตรภาพ 1 13 27 26 0 0
2 150 335 653 0 0
3 45 98 320 30 0
9 8 20 0 100 0
11 16 30 110 0 0

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว  ข้อมูลเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559