สภาพทางสังคม

  1. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1  เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  เดิมมีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล  มีชื่อว่า  สุขาภิบาลสีคิ้ว  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2499  และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลสีคิ้ว  ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  จากนั้นได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550  ยกฐานะเทศบาลตำบลสีคิ้วขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสีคิ้ว  มีผลตั้งแต่วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2551  เป็นต้นมา

พื้นที่ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอสีคิ้ว จำนวน 2 ตำบล        16  หมู่บ้าน  แต่ปัจจุบันสภาพหมู่บ้านไม่มีแล้ว  และได้แบ่งแยกออกเป็นชุมชน  จำนวน  19  ชุมชน  ดังนี้

ตำบลสีคิ้ว   จำนวน  13  ชุมชน  ได้แก่

ชุมชนที่    1     ชุมชนร่วมใจพัฒนา

ชุมชนที่    2     ชุมชนบ้านใต้

ชุมชนที่    3     ชุมชนบ้านเหนือ

ชุมชนที่    4     ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา

ชุมชนที่    5     ชุมชนนพเก้า

ชุมชนที่    6     ชุมชนตลาดเทศบาล  2

ชุมชนที่    7     ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ

ชุมชนที่    8     ชุมชนสุชัยพัฒนา

ชุมชนที่    9     ชุมชนสะพานดำร่วมใจ

ชุมชนที่   10     ชุมชนบ้านกลาง

ชุมชนที่   11     ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว

ชุมชนที่   12     ชุมชนตลาดเหนือ

ชุมชนที่   13     ชุมชนร่มโพธิ์ทอง

ตำบลมิตรภาพ     จำนวน  6  ชุมชน  ได้แก่

ชุมชนที่   14       ชุมชนมิตรภาพ

ชุมชนที่   15       ชุมชนบ้านโนนกุ่มใต้

ชุมชนที่   16       ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ

ชุมชนที่   17       ชุมชนบ้านมูลตุ่น

ชุมชนที่   18       ชุมชนบ้านศาลสถิตย์

ชุมชนที่   19       ชุมชนบ้านโรงงาน

 

2.2  การเลือกตั้ง

  1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้วมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี  ซึ่งเทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2555  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(คน) การใช้สิทธิ์
ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรเป็นคะแนน
จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จำนวน(บัตร) ร้อยละ
1-21 12,935 6,910 53.42 559 4.32 697 5.39 5,654 43.71
รวม 12,935 6,910 53.42 559 4.32 697 5.39 5,654 43.71

ที่มา : (สำนักปลัดเทศบาล)

  1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

           สภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  จำนวน  18  คน  มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  3  เขตๆ ละ 6 คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี  ซึ่งเทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2555  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(คน) การใช้สิทธิ
ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรเป็นคะแนน
จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จำนวน(บัตร) ร้อยละ
1 4,116 2,006 48.74 76 1.85 142 3.45 1,778 43.20
2 4,503 2,501 55.54 96 2.13 91 2.02 2,314 51.39
3 4,316 2,403 55.68 114 2.64 74 1.71 2,215 51.32
รวม 12,935 6,910 53.42 286 1.98 307 2.37 6,307 48.76

(ที่มา  :   สำนักปลัดเทศบาล)

  1. การเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองสีคิ้วมีการบริหารงานโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ

ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2554  เพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนในการประสานงานกับเทศบาล  มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   ร้อยละ  26.77

ตารางแสดงการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ชุมชน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย
จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ ประธาน คิดเป็นร้อยละ กรรมการชุมชน คิดเป็นร้อยละ

ร่วมใจพัฒนา

933 397 42.55 20 5.04 24 6.05

บ้านใต้

797 205 25.72 18 8.78 21 10.24

บ้านเหนือ

776 184 23.71 10 5.43 4 2.17

รุ่งเรืองพัฒนา

601 131 21.80 12 9.16 9 6.87

นพเก้า

761 188 24.70 17 9.04 11 5.85

ตลาดเทศบาล 2

534 178 33.33 8 4.49 6 3.37

ร่วมแรงร่วมใจ

599 158 26.38 20 12.66 23 14.56

สุชัยพัฒนา

1,082 97 8.96 15 15.46 11 11.34

สะพานดำร่วมใจ

583 162 27.32 21 12.96 26 16.05

บ้านกลาง

632 130 20.57 6 4.62 12 9.23

พ่อพระยาสี่เขี้ยว

637 246 38.62 19 7.72 12 4.88

ตลาดเหนือ

420 84 20.00 13 15.48 7 8.33

ร่มโพธิ์ทอง

300 90 30.00 5 5.56 4 4.44

มิตรภาพ

701 105 14.98 25 23.81 15 14.29

บ้านโนนกุ่มเหนือ

653 244 37.37 15 6.15 18 7.38

บ้านโนนกุ่มใต้

1,177 216 18.35 25 11.57 23 10.65

บ้านมูลตุ่น

1,136 294 25.88 33 11.22 9 3.06

บ้านศาลสถิตย์

574 192 33.45 22 11.46 14 7.29

บ้านโรงงาน

167 73 43.71 9 12.33 11 15.07

รวม

13,063 3,374 25.83 313 9.28 260 7.71

 

(ที่มา :  งานพัฒนาชุมชน  กองการศึกษา)

  1. ด้านประชากร

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานมากกว่าร้อยละ  50 อย่างไรก็ตาม     มีประชากรวัยทำงานบางส่วนไปทำงานนอกเขตพื้นที่  ทำให้โครงสร้างประชากรตามฐานข้อมูลไม่ตรงกับที่มี อยู่จริงในพื้นที่  ซึ่งประชากรที่มีอยู่จริงส่วนใหญ่เป็นประชากรในช่วงกลางคนถึงสูงอายุ

ตารางแสดงสถิติข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ปี พ.ศ จำนวนประชากร  ( คน )
หลังคาเรือน
ความหนาแน่น
ชาย หญิง
รวม
เพิ่ม/ลด
จากปีก่อน
ร้อยละ
จำนวน
หลังคาเรือน
เพิ่ม/ลด
จากปีก่อน
ร้อยละ
ความ
หนาแน่น
(คนต่อ
ตร.กม.)
เพิ่ม/ลด
จากปีก่อน
ร้อยละ
2550 9,054 9,943 18,997 – 0.37 6,934 1.93 1,633.45 – 0.37
2551 8,881 9,823 18,704 – 1.54 7,077 2.02 1,608.25 – 1.54
2552 8,844 9,792 18,636 – 0.36 7,135 0.81 1,602.41 – 0.36
2553 8,189 9,105 17,294 – 7.20 6,791 -4.82 1,487.02 – 7.20
2554 8,269 9,119 17,388 0.54 7,460 8.97 1,495.10 0.54
2555 8,222 9,059 17,281 -0.62 7,623 2.14 1,485.90 -0.62
2556 8,163 8,996 17,159 -0.71 7,987 4.58 1,475.41 -0.71
2557 8,197 8,999 17,196 0.22 8,255 3.36 1,478.59 0.22
2558 8,142 8,957 17,099 -0.56 8,410 1.88 1,470.25 -0.56
2559 8,523 9,452 17,975 4.87 8,655 2.83 1,545.57 4.87

 

* : ปี พ.ศ. 2559  เป็นข้อมูล ณ  เดือน  กันยายน  2559

(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น   เทศบาลเมืองสีคิ้ว)

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

 

หมู่ที่ ตำบล ชื่อชุมชน จำนวน (คน) รวม (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 สีคิ้ว ชุมชนร่วมใจพัฒนา 585 662 1,247
2 สีคิ้ว ชุมชนบ้านใต้ 444 524 968
4 สีคิ้ว ชุมชนบ้านเหนือ 480 522 1,002
4 สีคิ้ว ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา 384 418 802
5 สีคิ้ว ชุมชนนพเก้า 465 531 996
6 สีคิ้ว ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ 429 458 887 บางส่วน
6 สีคิ้ว ชุมชนตลาดเทศบาล 2 367 378 717
7 สีคิ้ว ชุมชนสุชัยพัฒนา 679 781 1,460 บางส่วน
8 สีคิ้ว ชุมชนสะพานดำร่วมใจ 419 437 856 บางส่วน
9 สีคิ้ว ชุมชนบ้านกลาง 396 474 870
14 สีคิ้ว ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว 422 443 865
15 สีคิ้ว ชุมชนตลาดเหนือ 256 268 524
16 สีคิ้ว ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 188 225 413
1 มิตรภาพ ชุมชนมิตรภาพ 454 527 981 บางส่วน
2 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ 396 469 865 บางส่วน
2 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโนนกุ่มใต้ 831 868 1,699
3 มิตรภาพ ชุมชนบ้านมูลตุ่น 809 850 1,659
9 มิตรภาพ ชุมชนบ้านศาลสถิตย์ 394 483 877
11 มิตรภาพ ชุมชนบ้านโรงงาน 124 134 258 บางส่วน
รวมทั้งสิ้น (คน) 8,523 9,452 17,975

 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 690 668 1,358
7 – 18  ปี 1,212 1,168 2,380
19 – 30  ปี 1,356 1,316 2,672
31 – 35 ปี 607 624 1,231
36 – 60 ปี 3,499 3,965 7,464
61 – 100 ปี 1,159 1,710 2,869
มากกว่า 100  ปี 1 1
ผู้เกิดปีไทย
รวม 8450 9,452 17,975  

 

(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  2559)

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนร่วมใจพัฒนา   จำนวนหลังคาเรือน  532  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 60 36 96
7 – 18  ปี 89 84 173
19 – 30  ปี 83 100 183
31 – 35 ปี 37 39 76
36 – 60 ปี 239 270 509
61 – 100 ปี 77 133 210
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 585 662 1,247  

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนบ้านใต้    จำนวนหลังคาเรือน  638  หลังคาเรือน

 

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 29 19 48
7 – 18  ปี 44 32 76
19 – 30  ปี 71 76 147
31 – 35 ปี 32 26 58
36 – 60 ปี 192 235 427
61 – 100 ปี 76 135 211
มากกว่า 100  ปี 1 1
ผู้เกิดปีไทย
รวม 444 524 968  

 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนบ้านเหนือและชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา   จำนวนหลังคาเรือน  706  หลังคาเรือน

 

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 56 60 116
7 – 18  ปี 112 100 212
19 – 30  ปี 129 121 250
31 – 35 ปี 75 56 131
36 – 60 ปี 344 400 744
61 – 100 ปี 148 203 351
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 864 940 1,804  

 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนนพเก้า   จำนวนหลังคาเรือน  465  หลังคาเรือน

 

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 43 28 71
7 – 18  ปี 53 48 101
19 – 30  ปี 62 70 132
31 – 35 ปี 30 39 69
36 – 60 ปี 202 227 429
61 – 100 ปี 75 119 194
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 465 531 996  

 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนร่วมแรงร่วมใจและชุมชนตลาดเทศบาล 2   จำนวนหลังคาเรือน  688  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 77 65 142
7 – 18  ปี 105 120 225
19 – 30  ปี 128 128 256
31 – 35 ปี 29 55 84
36 – 60 ปี 363 327 690
61 – 100 ปี 94 141 235
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 796 836 1,632  

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนสุชัยพัฒนา   จำนวนหลังคาเรือน  681  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 43 54 97
7 – 18  ปี 102 128 230
19 – 30  ปี 123 107 230
31 – 35 ปี 44 49 93
36 – 60 ปี 289 318 607
61 – 100 ปี 78 125 203
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 679 781 1,460  

 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนสะพานดำร่วมใจ   จำนวนหลังคาเรือน  233  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 44 41 85
7 – 18  ปี 70 62 132
19 – 30  ปี 64 72 136
31 – 35 ปี 32 31 33
36 – 60 ปี 169 178 347
61 – 100 ปี 40 53 93
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 419 437 856  

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนบ้านกลาง   จำนวนหลังคาเรือน  565  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 18 28 46
7 – 18  ปี 61 50 111
19 – 30  ปี 66 50 116
31 – 35 ปี 32 34 66
36 – 60 ปี 170 214 384
61 – 100 ปี 49 98 147
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 396 474 870  

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว   จำนวนหลังคาเรือน  403  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 29 35 64
7 – 18  ปี 79 54 133
19 – 30  ปี 73 67 140
31 – 35 ปี 33 31 64
36 – 60 ปี 161 188 349
61 – 100 ปี 47 68 115
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 422 443 865  

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนตลาดเหนือ   จำนวนหลังคาเรือน  263  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 11 13 24
7 – 18  ปี 27 24 51
19 – 30  ปี 49 21 70
31 – 35 ปี 18 20 38
36 – 60 ปี 118 151 269
61 – 100 ปี 33 39 72
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 256 268 524  

 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนร่มโพธิ์ทอง   จำนวนหลังคาเรือน  181  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 9 14 23
7 – 18  ปี 18 22 40
19 – 30  ปี 25 21 46
31 – 35 ปี 15 10 25
36 – 60 ปี 87 104 191
61 – 100 ปี 34 54 88
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 188 225 413  

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนมิตรภาพ   จำนวนหลังคาเรือน  538  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 37 45 82
7 – 18  ปี 51 63 114
19 – 30  ปี 83 85 168
31 – 35 ปี 35 39 74
36 – 60 ปี 189 216 405
61 – 100 ปี 59 79 138
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 454 527 981  

 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนบ้านโนนกุ่มใต้และชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ   จำนวนหลังคาเรือน  1,151  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 116 91 207
7 – 18  ปี 191 172 363
19 – 30  ปี 189 189 378
31 – 35 ปี 94 98 192
36 – 60 ปี 456 541 997
61 – 100 ปี 179 246 425
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 1,227 1,337 2,564  

 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนบ้านมูลตุ่น   จำนวนหลังคาเรือน  598  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 67 93 160
7 – 18  ปี 137 124 261
19 – 30  ปี 138 131 269
31 – 35 ปี 70 54 124
36 – 60 ปี 286 334 620
61 – 100 ปี 111 114 225
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 809 850 1,659  

 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนบ้านศาลสถิต   จำนวนหลังคาเรือน  599  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 40 41 81
7 – 18  ปี 57 69 126
19 – 30  ปี 61 69 130
31 – 35 ปี 22 34 56
36 – 60 ปี 174 203 377
61 – 100 ปี 40 67 107
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 394 483 877  

 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว (จำแนกตามช่วงอายุ)

ชุมชนบ้านโรงงาน   จำนวนหลังคาเรือน  414  หลังคาเรือน

ช่วงอายุ จำนวน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
แรกเกิด – 6  ปี 11 5 16
7 – 18  ปี 14 16 30
19 – 30  ปี 12 9 21
31 – 35 ปี 9 9 18
36 – 60 ปี 59 59 118
61 – 100 ปี 19 36 55
มากกว่า 100  ปี
ผู้เกิดปีไทย
รวม 124 134 258  

 

  1. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา

ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ให้บริการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ทั้งของภาครัฐและเอกชน จำนวน      8  แห่ง  โดยเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ประกอบด้วย

  1. สถานศึกษาของรัฐบาล จำนวน 6  แห่ง   ดังนี้

(1) โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4  (สพป.นม. 4)  จำนวน  3 แห่ง  ได้แก่

–  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพ ที่ 210

–  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

–  โรงเรียนสันติพัฒนา

(2) โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  1  แห่ง  คือ

–  โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

(3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  1  แห่ง  คือ

–  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีคิ้ว

(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว  จำนวน  1  แห่ง  คือ

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว

  1. สถานศึกษาของเอกชน จำนวน 2   แห่ง  ดังนี้

(1) โรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (ส.ช.)  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่

–  โรงเรียนมงคลกุลวิทยา

–  โรงเรียนประสารวิทยา