ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสกุลกาญจน์ บุษบงก์

นางสกุลกาญจน์ บุษบงก์

ครู คศ.2

นางบำเพ็ญ เผื่อนสูงเนิน

นางบำเพ็ญ เผื่อนสูงเนิน

ครู คศ.2

นางสาวเจิมขวัญ เอื้อกลาง

นางสาวเจิมขวัญ เอื้อกลาง

ครู คศ.2

นางพิศมัย บุญมา

นางพิศมัย บุญมา

ครู คศ.2

นางทองแถม พงษ์ธรรม

นางทองแถม พงษ์ธรรม

ครู คศ.2

นางบุษบง อ่อนส้มกิจ

นางบุษบง อ่อนส้มกิจ

ครู คศ.2

นางสุมลมาศ เรือนจันทึก

นางสุมลมาศ เรือนจันทึก

ครู คศ.1

นางสาววาทิตา พิชิตพร

นางสาววาทิตา พิชิตพร

ครู คศ.1

นางสาววิภาวัลย์ เรืองจันทึก

นางสาววิภาวัลย์ เรืองจันทึก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิราภรณ์ เปียสูงเนิน

นางสาวจิราภรณ์ เปียสูงเนิน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปณิตา โนจันทึก

นางสาวปณิตา โนจันทึก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริฉัตฑ์ เงียบโคกกรวด

นางสาวปาริฉัตฑ์ เงียบโคกกรวด

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัญณ์กุลณัช ศุภอภิวัฒน์อามร

นางสาวกัญณ์กุลณัช ศุภอภิวัฒน์อามร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดรุณี ประทุมวงค์

นางสาวดรุณี ประทุมวงค์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมฤดี มีขุนทด

นางสาวสมฤดี มีขุนทด

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฑิฆัมพร เคลิ้มกระโทก

นางสาวฑิฆัมพร เคลิ้มกระโทก

ผู้ดูแลเด็ก