ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางพิศมัย บุญมา

นางพิศมัย บุญมา

ครู คศ.1

นางทองแถม พงษ์ธรรม

นางทองแถม พงษ์ธรรม

ครู คศ.1

นางบุษบง อ่อนส้มกิจ

นางบุษบง อ่อนส้มกิจ

ครู คศ.1

นางสุมลมาศ เรือนจันทึก

นางสุมลมาศ เรือนจันทึก

ครู คศ.1

นางสาววาทิตา พิชิตพร

นางสาววาทิตา พิชิตพร

ครู คศ.1

นางสาวปณิตา โนจันทึก

นางสาวปณิตา โนจันทึก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิจง ป้ายนอก

นางสาววิจง ป้ายนอก

ครู คศ.1

นางบำเพ็ญ เผื่อนสูงเนิน

นางบำเพ็ญ เผื่อนสูงเนิน

ครู คศ.1