วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)  และพันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

“ สีคิ้วเมืองน่าอยู่​ มุ่งสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

    เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้กำหนดขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  จำนวน  9  ภารกิจหลัก   ดังนี้

ภารกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต

ภารกิจหลักที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ภารกิจหลักที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการสงเคราะห์ประชาชน

ภารกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ภารกิจหลักที่ 5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ภารกิจหลักที่ 6 บำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และส่งเสริมการกีฬา

ภารกิจหลักที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  8 พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ  และส่งเสริมสุขาภิบาลชุมชนให้ประชาชนได้รับความสะอาด  ปลอดภัย

ภารกิจหลักที่  9 บริหารจัดการให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เทศบาลได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ดังต่อไปนี้

  1. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน  รวมทั้งการวางผังเมืองของท้องถิ่น สามารถรองรับการขยายตัวของเมือง ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
  3. ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น  ทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
  6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซีย
  7. ศาสนาได้รับการบำรุงรักษา  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และภูมิปัญญาชาวบ้าน  ได้รับการสืบทอดต่อไป
  8. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม  และมีสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกาย
  9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  และบริหารจัดการสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
  10. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
  11. การบริหารการจัดการเทศบาลมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล