เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๖

24 ต.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๖