เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖

19 ก.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖