เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖

24 เม.ย. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖