เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

10 ม.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖