เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖

07 ส.ค. 66

เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖