เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖

26 พ.ค. 66

เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖