เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

17 ก.พ. 66

เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖