เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสีคิ้ว

12 ต.ค. 61

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสีคิ้ว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในเขตเทศบาลตำบลสีคิ้ว พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561