รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๓

22 พ.ย. 63

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว