รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓

01 ก.ย. 63

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว