รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๓

24 ส.ค. 63

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว