รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓

27 เม.ย. 63

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว