รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓

03 เม.ย. 63

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว