รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓

31 พ.ค. 63

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2563 เวลำ 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว