รายงานการประชุมสภาเทศบำลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

29 ก.พ. 63

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว