ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี 2563

22 พ.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี 2563