กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  ๒๕๖๕

03 ส.ค. 65

กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  ๒๕๖๕