กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี  ๒๕๖๕

18 พ.ค. 65

กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี  ๒๕๖๕