ผู้บริหาร

นายปรีชา จันทรรวงทอง

นายปรีชา จันทรรวงทอง

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

โทร. 081-8774296

นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์

นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

โทร. 081-7098199

นายทวีศักดิ์ แสนใจยา

นายทวีศักดิ์ แสนใจยา

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

โทร. 081-8790155

นายชวณฐ คณาติยานนท์

นายชวณฐ คณาติยานนท์

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

โทร. 092-2758822

นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย

นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร. 096-3593599

นายชูศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

นายชูศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พ.ต.ท.สายยนต์ นนทจิตร

พ.ต.ท.สายยนต์ นนทจิตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

โทร. 089-8000020

นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา

นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทร. 084-0369208

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

รองปลัดเทศบาล

โทร. 081-0643119

นางสาวอังคาร จิตต์มานะ

นางสาวอังคาร จิตต์มานะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 086-8757889

นางณัฐฌมณฑน์ ศุภนิตินันทน์

นางณัฐฌมณฑน์ ศุภนิตินันทน์

​ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 083-6142244

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 089-8447338

นางศศิมา เอ่าเจริญ

นางศศิมา เอ่าเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 090-2936453

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 081-9554158

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 080-5929199