ผู้บริหาร

นายปรีชา จันทรรวงทอง

นายปรีชา จันทรรวงทอง

นายกเทศมนตรี

นายทวีศักดิ์ แสนใจยา

นายทวีศักดิ์ แสนใจยา

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์

นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี

นายคเชนทร์ สร้อยจำปี

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

นายชูศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

นายชูศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายประจันต์ ขุนทิพย์

นายประจันต์ ขุนทิพย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายจีระ เหลืองอภิรมย์

นายจีระ เหลืองอภิรมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี