ผู้บริหาร

นายปรีชา จันทรรวงทอง

นายปรีชา จันทรรวงทอง

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

โทร. 081-8774296

นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์

นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

โทร. 081-7098199

นายทวีศักดิ์ แสนใจยา

นายทวีศักดิ์ แสนใจยา

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

โทร. 081-8790155

นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย

นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย

รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

โทร. 096-3593599

นายชวณฐ คณาติยานนท์

นายชวณฐ คณาติยานนท์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร. 092-2758822

นายชูศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

นายชูศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พ.ต.ท.สายยนต์ นนทจิตร

พ.ต.ท.สายยนต์ นนทจิตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

089-8000020

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

081-1853366

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-8783974

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

080-5929199

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

089-8447338

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ​

081-9554158

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

นายอนุทิน แท่นประยุทธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

081-0643119