ประวัติความเป็นมา

คำขวัญประจำอำเภอ

“นครจันทึก จารึกภาพสี่พันปี สี่เขี้ยวต้นตำนาน คู่บ้านลำตะคอง”

 

            อำเภอสีคิ้วเรียกได้ว่าอำเภอเก่าแก่  ที่มีมาก่อนที่จังหวัดนครราชสีมาจะขึ้นเป็นจังหวัดในสมัยก่อน นั้นอำเภอสีคิ้ว  เป็นเมืองอิสระที่ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง  เดิมนั้นมีชื่อว่า “เมืองนครจันทึก”  มีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองนครอง ถึง 4 สมัย คือ

 พระนคร (แก้ว)เจ้าเมืองคนแรก

 พระนคร (ตุ่น) เจ้าเมืองคนที่ 2

 พระนคร (โต) เจ้าเมืองคนที่ 3

 พระนคร (ตา) เจ้าเมืองคนที่ 4

          และต่อมาเมื่อเมืองนครราชสีมาได้ตั้งขึ้น  เมืองจันทึกจึงได้ทำการโยกย้ายมาเป็นเมืองหน้าด่านแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุผลหลักที่ทางเมืองหลวงได้ย้ายเมืองจันทึก ให้มาขึ้นตรงแก่เมืองนครราชสีมานั้น เนืองจากเล็งเห็นแล้วว่าพื้นที่แถบนี้เป็นป่ารกทึบ การติดต่อราชการไปเมืองหลวงมีความยากลำบากและเป็นอันตรายการย้ายให้มาติดต่อทางฝั่งนครราชสีมาจึงดีกว่า  เมื่อได้ทำการย้ายเมืองจันทึกมาเป็นเมืองหน้าด่านของนครราชสีมาแล้วจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ด่านจันทึก” ซึ่งตั้งอยู่  ณ บ้านจักทึก  ตำบลจันทึก  อำเภอสีคิ้ว  ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟจันทึก

         เมื่อเมืองจันทึกถูกย้ายให้มาเป็นหน้าด่าน ระบบการปกครองจากเจ้าเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็นนายด่าน โดยนายด่านคนแรกที่ได้เข้ามาดูแลด่านจันทึกคือ  หลวงพล และ หมื่นด่าน (จัน) รับหน้าที่เป็นนายด่านคนที่ 2   ต่อมามีการยกเลิกด่าน  และเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นระบบอำเภอ  ด่านจันทึก จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พ.ศ.2441 (ร.ศ.117) และในปี พ.ศ. 2444 หลวงเทพโอสถ ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอขณะนั้น ได้ทำการย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านจันทึก มาอยู่ที่บ้านหนองบัว ต.ลาดบัวขาว และในปี พ.ศ.2449 หลวงแผลงฤทธา (นายอำเภอ) ก็ได้ย้ายที่ทำการอำเภอจากลาดบัวขาว มาที่บ้านสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้วอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากที่ตั้งอำเภอเก่าทั้งบ้านจันทึก และบ้านหนองบัว ตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น แหล่งไข้ป่าชุกชุม ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการเกรงว่าจะเป็นไข้ป่า จึงได้ทำการย้ายที่ตั้ง

         เมื่อวันที่ 1 เม.ย พ.ศ. 2482 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก อำเภอจันทึก ให้เป็นอำเภอสีคิ้ว เพราะหลังจากที่ย้ายอำเภอแล้วทำให้มีประชาชนมาติดต่อราชเป็นจำนวนมาก และใช้รถไฟเป็นหลัก เพื่อเป็นการจดจำง่ายและให้ชื่อสถานที่รถไฟตรงกับชื่อที่ตั้งของอำเภอจึงมีการเปลี่ยนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันอำเภอสีคิ้วมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสูงเนิน

 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่อง

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี) และอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)