ด้านการบริหารพื้นฐาน

ตารางข้อมูลถานศึกษาที่ให้บริการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว

 

ลำดับที่ โรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครูอาจารย์ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูอาจารย์ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูอาจารย์ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูอาจารย์ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูอาจารย์
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 9 367 17 9 367 17
2 ร.ร.บ้านโนนกุ่มมิตรภาพ

ที่ 210

2 68 2 12 389 17 6 217 11 20 674 30
3 ร.ร.ไทยวัฒนาประชารัฐ 3 79 3 18 553 29 21 632 32
4 ร.ร.สันติพัฒนา 2 11 1 6 37 6 8 48 7
5 ร.ร.มงคลกุลวิทยา 10 438 20 26 1,077 49 36 1,515 69
6 ร.ร.ประสารวิทยา 17 450 30 29 982 38 9 292 12 55 1,724 80
7 ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 42 1,571 71 32 1,189 50 74 2,760 121
8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีคิ้ว 16 2* 154 2* 148 2* 318 6
  รวม 43 1,413 73 91 3,054 141 57 2,234 96 32 1,337 52 223 8,056 362

 

(ที่มา :  ข้อมูลทางการศึกษาปี  2559  รายงานเดือน  มิถุนายน  2559)

*  : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีคิ้ว  จัดการเรียนการสอนเป็นศูนย์การเรียนชุมชน  13  ศูนย์  ครู-อาจารย์สอนทุกระดับชั้น

การเรียนใช้ระบบการพบกลุ่มและการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 สาธารณสุข

 สถานพยาบาล

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว  มีสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน  ดังนี้

 1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  1  แห่ง   คือ   โรงพยาบาลสีคิ้วเป็นโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  90 เตียง
 2. คลินิกเอกชน จำนวน   9  แห่ง  แยกเป็น

–  คลินิกทำฟัน                          จำนวน    3  แห่ง

–  คลินิกรักษาโรคทั่วไป           จำนวน    6  แห่ง

 1. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองสีคิ้ว จำนวน    1  แห่ง

 บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่  มีดังนี้

 1. แพทย์           จำนวน     12    คน
 2. ทันตแพทย์   จำนวน        7    คน
 3. เภสัชกร         จำนวน        9    คน
 4. พยาบาล        จำนวน     102    คน
 5. เจ้าหน้าที่อื่นๆ           จำนวน     221    คน
 6. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน           จำนวน     262    คน

ข้อมูลการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสีคิ้ว  ในปี 2556

 1. ผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ในปี 2556

– ผู้ป่วยใน                                       จำนวน        12,174   คน

– ผู้ป่วยนอก                                     จำนวน        62,029   คน

– ผู้ป่วยใหม่                                      จำนวน         10,505  คน

– ผู้ป่วยเก่า                                       จำนวน         51,524  คน

 1. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 5  อันดับแรก  แยกเป็น

1)  โรคความดันโลหิตสูง

2)  โรคเบาหวาน

3)  โรคไข้หวัด

4)  โรคคออักเสบเฉียบพลัน

5)  โรคอาหารไม่ย่อย

(ที่มา : โรงพยาบาลสีคิ้ว  ข้อมูล  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  2557)

 

 อาชญากรรม

 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  มีหน่วยงานหลัก     ที่รับผิดชอบคือ  สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ปัญหาด้านความปลอดภัยที่มี  ได้แก่  การลักเล็กขโมยน้อย  ปัญหาแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด  หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีดังนี้

 1. สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการเป็นศูนย์กลาง ในการอำนวยการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  ซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้

ตารางแสดงสถิติคดีอาญาในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว ในปี พ.ศ. 2559

ประเภทความผิด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
รับแจ้ง
จับ
รับแจ้ง
จับ
รับแจ้ง จับ
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

2. คดีความผิดต่อร่างกายและเพศ

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

4. คดีที่น่าสนใจ (โจรกรรม, ฉ้อโกง, ยักยอก)

5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (การพนัน , ยาเสพติด ฯลฯ)

5

25

47

40

496

5

21

39

35

745

3

30

42

26

448

3

29

35

18

972

2

32

18

13

324

2

31

11

14

608

 

จากสถิติคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว  ในปี พ.ศ. 2559  ลดลงจากปี พ.ศ. 2558

(ที่มา : สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ข้อมูล ณ วันที่  14  ตุลาคม  2559)

 1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้วโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเตรียมพร้อมในการอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลโดยรอบ  เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  ดังนี้

จัดเวร – ยาม  เตรียมพร้อมตลอด  24  ชั่วโมง

 ตรวจเช็คอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดให้พร้อมอยู่เสมอ

ออกให้ความรู้แก่สถานประกอบการด้านต่างๆ ในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเบื้องต้น

ออกให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยให้แก่หน่วยงานราชการ  หน่วยงานต่างๆ ที่ขอมา

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี 2559

ไฟไหม้หญ้า (ในเขตเทศบาล)                               จำนวน     8   ครั้ง

ไฟไหม้หญ้า (นอกเขตเทศบาล)                            จำนวน     1   ครั้ง

ไฟไหม้บ้าน (ในเขตเทศบาล)                                จำนวน     –    ครั้ง

ไฟไหม้บ้าน (นอกเขตเทศบาล)                              จำนวน     2   ครั้ง

ไฟไหม้รถยนต์  (ในเขตเทศบาล) (รถแก๊สรั่ว ที่ รพ.สีคิ้ว)  จำนวน     1   ครั้ง

ไฟไหม้รถยนต์  (นอกเขตเทศบาล)                         จำนวน     –   ครั้ง

 รวม       8   ครั้ง

 (ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข้อมูล  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  2559)

 

4.4  ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วได้แจ้งให้กับเทศบาลเมืองสีคิ้วทราบนั้น  พบว่าในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วยังมีผู้ที่ติดยาเสพติด  แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย  เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน  ประชาชน  และหน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  หากนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลสามารถกระทำได้  ก็จะเป็นหน้าที่ของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสีคิ้วก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

 

4.5  การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

(1)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  จำนวน  2,374  ราย

(2)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จำนวน  253  ราย

(3)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  10  ราย

(4)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(5)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ

(6)  จัดทำโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

(7)  จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน  ผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

(ที่มา : งานพัฒนาสังคม  ข้อมูลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559)

 

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 

เทศบาลเมืองสีคิ้วมีเส้นทางการคมนาคมหลายเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกรุงเทพมหานคร  ซึ่งทำเลที่ตั้งของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคม     สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคต่างๆ  สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก  ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ  ดังนี้

¨ทางรถยนต์

–  ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร – สีคิ้ว    ประมาณ     210  กิโลเมตร

–  ระยะทางจากสีคิ้ว – นครราชสีมา        ประมาณ       45  กิโลเมตร

¨ทางรถไฟ

–  ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร – สีคิ้ว    ประมาณ    219  กิโลเมตร

–  ระยะทางจากสีคิ้ว – นครราชสีมา        ประมาณ     45  กิโลเมตร

¨ถนนสายหลักในพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว  มี 3 สาย  ได้แก่

–  ทางหลวงแผ่นดิน (หมายเลข 2)           สายมิตรภาพ

–  ทางหลวงเทศบาลถนนชุมค้า               สายมิตรภาพ  –  ด่านขุนทด  –  ชัยภูมิ

–  ถนนกรมทางหลวงชนบท                  สายสีคิ้ว – บ้านบุ่งลำไย

5.2  การไฟฟ้า 

การให้บริการไฟฟ้าเป็นบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว  ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาลการให้บริการไฟฟ้า  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  6,818  ครัวเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะ ได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนและทางเดินกระจายครอบคลุมพื้นที่   ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

5.3  การประปา 

การประปาในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วเป็นบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสีคิ้ว ให้บริการน้ำประปาแก่ครัวเรือนในเขตเทศบาล จำนวน 5,200 ครัวเรือน กำลังการผลิตน้ำประปา          48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวนน้ำประปาที่มีการใช้ 2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  รวมผู้ใช้น้ำทั้งหมด  24,082  ราย  หรือเท่ากับ  28,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา  คือ  เขื่อนลำตะคอง  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว  มีพื้นที่รับผิดชอบเขตตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้วนอกเขตเทศบาล  อำเภอสูงเนิน  อำเภอขามทะเลสอ  และเทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  อีกจำนวน  18,000  ครัวเรือน  โดยใช้น้ำประปาประมาณ  18,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน[2]

 

5.4  โทรศัพท์ 

 1. โทรศัพท์ส่วนบุคคล

ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว มีผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน  ดังนี้

– บริษัท ทศท.  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)

– บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด  (มหาชน)

 1. โทรศัพท์สาธารณะ

ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  มีผู้ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ   ดังนี้

– เป็นโทรศัพท์สาธารณะของบริษัท  ทศท.  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)

– เป็นโทรศัพท์สาธารณะของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

 1. การให้บริการอินเตอร์เน็ต

– บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

– บริษัท ทริปเปิลที  อินเทอร์เน็ต  จำกัด

 1. การไปรษณีย์

ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วมีการไปรษณีย์  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอสีคิ้ว

 1. สื่อมวลชนในพื้นที่

ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว มีสื่อมวลชนท้องถิ่น ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนคลื่น 93.00 Mhz   93.75 Mhz   95.25 Mhz   และ 103.00 Mhz  และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “รวมพลัง”

 1. ระบบเสียงไร้สาย/หอกระจายข่าว

เทศบาลเมืองสีคิ้ว มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล มีลูกข่ายจำนวน 118  จุด  และมีหอกระจายข่าวในชุมชนต่างๆ  จำนวน  5  แห่ง คือ ชุมชนมิตรภาพ  ชุมชนบ้านโนนกุ่มเหนือ     ชุมชนบ้านมูลตุ่น  ชุมชนบ้านศาลสถิตย์  และชุมชนบ้านโรงงาน

 1. ระบบวิทยุสื่อสารในพื้นที่

หน่วยงานที่ใช้การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสาร  ได้แก่

–  ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว           – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว

–  สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว                   – การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว

–  เทศบาลเมืองสีคิ้ว                       – โรงพยาบาลสีคิ้ว

 

ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว (ข้อมูล ณ วันที่  12  พฤษภาคม  2557)

ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสีคิ้ว (ข้อมูล ณ วันที่  10  ตุลาคม  2559)