ราคากลาง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ภายในสวนสาธารณะ  บึงสีคิ้ว  (ด้านข้างหลวงปู่ทวด) หมู่ที่ ๔ฯ

12 ก.ย. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ภายในสวนสาธารณะ  บึงสีคิ้ว  (ด้านข้างหลวงปู่ทวด) หมู่ที่ ๔ ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา