31 ส.ค.61 (เวลา 09.30 น.) เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน

31 ส.ค. 61

31 ส.ค.61 (เวลา 09.30 น.) เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำทิ้งของตนเองก่อนปล่อยลงสู่ลำตะคอง โดยมีวิ

ทยากรบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11