19 ก.ย.61 (เวลา 13.30 น.) ประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง

19 ก.ย. 61

19 ก.ย.61 (เวลา 13.30 น.) ประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน , ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256

0