10 ม.ค. 62 (เวลา 09.30 น.) เทศบาลเมืองสีคิ้วประชุมประจำเดือนผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน นำไปสู่การแก้ไข

10 ม.ค. 62