โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดโรคปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มิ.ย. 67

📍วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ📍
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย
👉นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว (ประธาน)
👉นางสาวพรทิวา ปลุกกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
👉สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่
♻️🗑ร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดโรคปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ขยะและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมปละสุขอนามัย (Zero Waste Shcool)
👍เทศบาลเมืองสีคิ้วเล็งเห็นความสำคัญ ในการให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตั้งแตร่ต้นทางให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดขยะ
🧑‍💻วิทยากรให้ความรู้ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา👇
1. นางสาวพิมณดา นามประเทือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
2. นายบดินทร์ ชัยวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
3. นายอลงกรณ์ พึ่งจันดุม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม