โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕

26 ม.ค. 65
📍โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๒๖- ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมจันทึก ๑ เทศบาลเมืองสีคิ้ว📍
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🦺🦺